Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 2007-2013

Fundacja dla Wsi w Kobylinie w trosce o rozwój obszarów wiejskich naszego kraju oraz rolników i przedsiębiorców, zamieszkujących jego terytorium rozpoczęła działania mające na celu udzielanie bezpłatnych porad dotyczących możliwości skorzystania z dofinansowań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 2007-2013.

Pracownicy fundacji będą udzielać informacji na temat planowanych naborów w ramach działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, wymogów formalnych i merytorycznych jakie musi spełnić beneficjent, chcący skorzystać z bezzwrotnej pomocy finansowej oraz wymaganych dokumentów, jakie należy zgromadzić przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej . Informacje udzielane są podczas wizyt indywidualnych w siedzibie fundacji oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej i mailowej. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Życzenia

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań.
Wszystkim Klientom, Współpracownikom, Darczyńcom i Przyjaciołom
Życzymy pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia,
Która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem.
Niech w nadchodzącym Nowym 2013 roku szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.
Jednocześnie chcielibyśmy podziękować Państwu za dotychczasową owocną
współpracę życząc Państwu jak i nam dalszych sukcesów.

Życzy
PREZEZ ZARZĄDU
FUNDACJI DLA WSI
W KOBYLINIE

Krystyna Czwojdzińska

Wzajemna zgodność

To już czwarty rok kiedy to rolnicy mają do czynienia ze spełnianiem zasad wzajemnej zgodności.
Od 1 stycznia 2013 roku rolnicy będą musieli zadbać o dobrostan zwierząt (obszar C, Cross-Compliance). Na ponad 29 tys. skontrolowanych w 2011 r. przez ARiMR gospodarstw sankcje z tytułu nieprzestrzegania norm wymogów wzajemnej zgodności otrzymało około 2 tys. rolników. Przypomnijmy, iż w przypadku gdy rolnik celowo dopuścił się stwierdzonej nieprawidłowości z zasady obniża się mu płatności bezpośrednie nawet o 20%. Jednakże ARiMR może, na podstawie oceny przedłożonej przez właściwy organ kontroli wydać decyzje o obniżeniu procentu do wysokości nie mniejszej niż 15% lub zwiększyć ten odsetek nawet do 100% całkowitej wnioskowanej kwoty.
Zarząd Fundacji poprzez Wspieranie Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich pragnie pomagać i uświadamiać rolników iż od przestrzegania zasad wzajemnej zgodności uzależnione jest pobieranie dopłat bezpośrednich w pełnej wysokości.
W związku z powyższym Zarząd Fundacji dla Wsi w Kobylinie zwraca się
do wszystkich prywatnych i państwowych podmiotów uprawnionych do doradztwa w ramach działania ,,Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z informacją o ciągłych możliwościach finansowania wkładu własnego gospodarstwa rolnego chcącego skorzystać z usług akredytowanych podmiotów.
Fundacja niosąc za sobą tak dużą pomoc, realizuje swoje cele statutowe, pomaga rolnikom przed utratą ważnego źródła dochodu jakim są dopłaty bezpośrednie, a jednocześnie poprzez dostosowanie gospodarstw do standardów UE umożliwia dalszy rozwój gospodarstw rolnych. Chcielibyśmy zachęcić wszystkie akredytowane firmy do rozpoczęcia współpracy z Fundacją dla Wsi. Mamy nadzieję, iż wspólna praca i ciągła pomoc coraz większej grupie producentów rolnych przyczyni się do poprawy jakości i efektywności prowadzonych gospodarstw rolnych. Zarząd Fundacji z myślą o dalszym rozwoju i ciągłym propagowaniu celów zaprasza wszystkich do współpracy, a jednocześnie czeka na sugestie dotyczące pomocy i Wspierania Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Krystyna Czwojdzińska

Bezpłatne szkolenia

Fundacja Dla Wsi w Kobylinie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia w zakresie:

 
Temat 1. Przestrzeganie zasad dobrej kultury w gospodarstwie rolnym 

Temat 2. Nowe programy pomocowe PROW 2007-2013
Temat 3. Najnowsze technologie produkcji rolnej (stawiamy na wydajność, jakość, ochronę środowiska i zysk)

Osoby zainteresowane poszczególnymi tematami szkoleń proszone sa o zgłaszanie chęci udziłu bezpośrednio z siedzibie Fundacji 
Szkolenia odbędą sie przy zgłoszeniu chęci udziału co najmniej 30 osób w danym temacie.

O miejscu i terminie szkolenia powiadomimy zainteresowane osoby po zebraniu minimalnej ilości chętnych.

Cele fundacji i wsparcie finansowe

Fundacja Dla Wsi z siedzibą w Kobylinie przy ul. Krotoszyńskiej 46, wpisana do Krajowego Rejestru OC Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388888 jest polską organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk. Fundacja działa na rzecz wspierania i rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenia konkurencyjności obszarów rolnych oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 

Celami Fundacji są:
  1.  wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
  2. propagowanie i rozpowszechnianie instrumentów pomocy finansowanej z funduszy unijnych wdrażanych m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – zwanej dalej ARiMR,
  3. promocja obszarów wiejskich

W oparciu o statut Fundacji, opracowano regulamin Funduszu Wspierania Rolnictwa, który gromadzi i przekazuje środki finansowe na rzecz rolników korzystających z usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy -lasów”, wspieranych ze środków PROW 2007-2013. Celem tej pomocy jest wsparcie skromnych budżetów rodzinnych tych rolników, którzy przystępując do programu, muszą ponieść koszty tej usługi. Działania te mają na celu z jednej strony zachęcać do korzystania z programu, z drugiej zaś strony zniwelować skutki ubożeniu skromnych środków finansowych rolników.

W związku z powyższym Zarząd Fundacji zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe w formie darowizny realizowanych celów Fundacji.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji: Bank Zachodni WBK S.A.,

 

nr konta : 20 1090 1157 0000 0001 1642 2038

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013

Pomoc w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013 mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

  • posiadają numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR; 
  • nie zostały wykluczone z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie rozporządzenia lub przepisów odrębnych.

  

 Nie mogą uzyskać pomocy osoby, którym ARiMR przyznała już w drodze decyzji rentę strukturalną i które to świadczenie otrzymują albo jako członkowie organizacji producentów owoców i warzyw otrzymały pomoc na realizację usług doradczych ze środków wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw UE w ramach wsparcia udzielanego w zakresie funduszu operacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1580/2007 lub w przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku okaże się, że limit środków finansowych przewidzianych na to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został już wyczerpany.

WARUNKI

Od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych dla rolników wymaga się, aby:

  • prowadził działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę o świadczenie usług doradczych, która zawiera przynajmniej usługę kompleksową oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności i usługę polegającą na ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (rodzaje usług doradczych dla rolników przedstawia Tabela 1 i Tabela 3);

W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy wnioskodawca zobowiązany jest skorzystać z ww. usług doradczych przed upływem 12 miesięcy liczonych od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
Od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych dla posiadaczy lasów wymaga się, aby:

  • w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy był podatnikiem podatku leśnego;
  • zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę na jedną z usług doradczych (rodzaje usług doradczych dla posiadaczy lasów przedstawia Tabela 2);

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych zawartych w Tabeli 1) i Tabeli 2) i w Tabeli 3), przy czym pomoc może być przyznana w okresie objętym PROW 2007-2013 wyłącznie raz na dany rodzaj usług doradczych.

W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług doradczych zawiera oświadczenie dotyczące cesji płatności na podmiot doradczy, wówczas beneficjent zobowiązany jest pokryć 20% kosztów kwalifikowalnych usług d oradczych, na które ubiega się o pomoc oraz pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych tj. podatek VAT (22%).

W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług doradczych nie zawiera oświadczenia dotyczącego cesji płatności na podmiot doradczy, wówczas beneficjent zobowiązany jest pokryć 100 % kosztów kwalifikowalnych usług doradczych (80% zwraca agencja), na które ubiega się o pomoc oraz pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych tj. podatek VAT (22%).