UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zawrzeć umowę o świadczenie usług doradczych z uprawnionym podmiotem doradczym. Takie uprawnienie posiadają:

  • jednostki doradztwa rolniczego (ODR);
  • izby rolnicze;
  • podmioty, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W umowie powinny być zawarte elementy podane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 78, poz. 470 z późn. zm.).

 

WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna, przy czym koszty kwalifikowane to koszty usług doradczych, do których nie zalicza się podatku od towarów i usług (VAT). Przy czym suma płatności otrzymywanych w ramach działania w okresie objętym PROW 2007-2013 nie może przekroczyć, równowartości 1500 euro.

Zgodnie z § 13 a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 129, poz. 869) koszty usług doradczych, o których mowa w zał. nr 3 do rozporządzenia, które zostały zrealizowane w 2010 roku przed dniem, w którym Decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna są kosztami kwalifikowanymi. więcej informacji na:

 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/korzystanie-z-uslug-doradczych-przez-rolnikow-i-posiadaczy-lasow.html

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/korzystanie-z-usug-doradczych-przez-rolnikow-i-posiadaczy-lasow.html

 

2. Przypominamy, że nadal trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach korzystania przez rolników z usług doradczych w ramach FUNDUSZU WSPIERANIA ROLNICTWA i OBSZARÓW WIEJSKICH – szczegóły w zakładce „konkursy”