"Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013

Pomoc w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013 mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

  • posiadają numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR; 
  • nie zostały wykluczone z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie rozporządzenia lub przepisów odrębnych.

  

 Nie mogą uzyskać pomocy osoby, którym ARiMR przyznała już w drodze decyzji rentę strukturalną i które to świadczenie otrzymują albo jako członkowie organizacji producentów owoców i warzyw otrzymały pomoc na realizację usług doradczych ze środków wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw UE w ramach wsparcia udzielanego w zakresie funduszu operacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1580/2007 lub w przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku okaże się, że limit środków finansowych przewidzianych na to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został już wyczerpany.

WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA

Od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych dla rolników wymaga się, aby:

  • prowadził działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę o świadczenie usług doradczych, która zawiera przynajmniej usługę kompleksową oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności i usługę polegającą na ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (rodzaje usług doradczych dla rolników przedstawia Tabela 1 i Tabela 3);

W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy wnioskodawca zobowiązany jest skorzystać z ww. usług doradczych przed upływem 12 miesięcy liczonych od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
Od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych dla posiadaczy lasów wymaga się, aby:

  • w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy był podatnikiem podatku leśnego;
  • zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę na jedną z usług doradczych (rodzaje usług doradczych dla posiadaczy lasów przedstawia Tabela 2);

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych zawartych w Tabeli 1) i Tabeli 2) i w Tabeli 3), przy czym pomoc może być przyznana w okresie objętym PROW 2007-2013 wyłącznie raz na dany rodzaj usług doradczych.

W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług doradczych zawiera oświadczenie dotyczące cesji płatności na podmiot doradczy, wówczas beneficjent zobowiązany jest pokryć 20% kosztów kwalifikowalnych usług d oradczych, na które ubiega się o pomoc oraz pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych tj. podatek VAT (22%).

W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług doradczych nie zawiera oświadczenia dotyczącego cesji płatności na podmiot doradczy, wówczas beneficjent zobowiązany jest pokryć 100 % kosztów kwalifikowalnych usług doradczych (80% zwraca agencja), na które ubiega się o pomoc oraz pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych tj. podatek VAT (22%).

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zawrzeć umowę o świadczenie usług doradczych z uprawnionym podmiotem doradczym. Takie uprawnienie posiadają:

  • jednostki doradztwa rolniczego (ODR);
  • izby rolnicze;
  • podmioty, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W umowie powinny być zawarte elementy podane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 78, poz. 470 z późn. zm.).

 

 

WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna, przy czym koszty kwalifikowane to koszty usług doradczych, do których nie zalicza się podatku od towarów i usług (VAT). Przy czym suma płatności otrzymywanych w ramach działania w okresie objętym PROW 2007-2013 nie może przekroczyć, równowartości 1500 euro.

Zgodnie z § 13 a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 129, poz. 869) koszty usług doradczych, o których mowa w zał. nr 3 do rozporządzenia, które zostały zrealizowane w 2010 roku przed dniem, w którym Decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna są kosztami kwalifikowanymi. więcej informacji na:

 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/korzystanie-z-uslug-doradczych-przez-rolnikow-i-posiadaczy- lasow.html

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/korzystanie-z-usug-doradczych-przez-rolnikow-i-posiadaczy- lasow.html