"Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013

Pomoc w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013 mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

  • posiadają numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR; 
  • nie zostały wykluczone z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie rozporządzenia lub przepisów odrębnych.

  

 Nie mogą uzyskać pomocy osoby, którym ARiMR przyznała już w drodze decyzji rentę strukturalną i które to świadczenie otrzymują albo jako członkowie organizacji producentów owoców i warzyw otrzymały pomoc na realizację usług doradczych ze środków wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw UE w ramach wsparcia udzielanego w zakresie funduszu operacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1580/2007 lub w przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku okaże się, że limit środków finansowych przewidzianych na to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został już wyczerpany.