WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna, przy czym koszty kwalifikowane to koszty usług doradczych, do których nie zalicza się podatku od towarów i usług (VAT). Przy czym suma płatności otrzymywanych w ramach działania w okresie objętym PROW 2007-2013 nie może przekroczyć, równowartości 1500 euro.

Zgodnie z § 13 a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 129, poz. 869) koszty usług doradczych, o których mowa w zał. nr 3 do rozporządzenia, które zostały zrealizowane w 2010 roku przed dniem, w którym Decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna są kosztami kwalifikowanymi. więcej informacji na:

 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/korzystanie-z-uslug-doradczych-przez-rolnikow-i-posiadaczy- lasow.html

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/korzystanie-z-usug-doradczych-przez-rolnikow-i-posiadaczy- lasow.html