WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA

Od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych dla rolników wymaga się, aby:

  • prowadził działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę o świadczenie usług doradczych, która zawiera przynajmniej usługę kompleksową oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności i usługę polegającą na ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (rodzaje usług doradczych dla rolników przedstawia Tabela 1 i Tabela 3);

W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy wnioskodawca zobowiązany jest skorzystać z ww. usług doradczych przed upływem 12 miesięcy liczonych od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
Od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych dla posiadaczy lasów wymaga się, aby:

  • w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy był podatnikiem podatku leśnego;
  • zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę na jedną z usług doradczych (rodzaje usług doradczych dla posiadaczy lasów przedstawia Tabela 2);

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o przyznanie pomocy na rodzaje usług doradczych zawartych w Tabeli 1) i Tabeli 2) i w Tabeli 3), przy czym pomoc może być przyznana w okresie objętym PROW 2007-2013 wyłącznie raz na dany rodzaj usług doradczych.

W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług doradczych zawiera oświadczenie dotyczące cesji płatności na podmiot doradczy, wówczas beneficjent zobowiązany jest pokryć 20% kosztów kwalifikowalnych usług d oradczych, na które ubiega się o pomoc oraz pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych tj. podatek VAT (22%).

W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług doradczych nie zawiera oświadczenia dotyczącego cesji płatności na podmiot doradczy, wówczas beneficjent zobowiązany jest pokryć 100 % kosztów kwalifikowalnych usług doradczych (80% zwraca agencja), na które ubiega się o pomoc oraz pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych tj. podatek VAT (22%).