O fundacji

 

 Fundacja Dla Wsi w Kobylinie rozpoczęła swoją działalność z dniem 28.04.2011
roku poprzez ustanowienie aktem notarialnym przez Fundatora fundacji. Fundacja Dla Wsi z siedzibą w Kobylinie przy ul. Krotoszyńskiej 46, wpisana do Krajowego Rejestru OC Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000388888 jest polską organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk. Fundacja działa na rzecz wspierania i rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenia konkurencyjności obszarów rolnych oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 

Celami fundacji są:
 1. Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 2. Propagowanie i rozpowszechnianie instrumentów pomocy finansowanej z funduszy unijnych wdrażanych m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – zwanej dalej ARiMR
 3. Promocja obszarów wiejskich
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Informowanie osób prowadzących gospodarstwa rolne o instrumentach pomocy finansowej z funduszy unijnych        wdrażanych m. in. przez ARIMR
 2. Prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych w zakresie propagujących rozwój rolnictwa
 3. Organizowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów oraz wyjazdów studyjnych
 4. Organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, festiwali, targów, wystaw i pokazów promujących obszary wiejskie i propagujących rozwój rolnictwa
 5. Udzielanie dotacji osobom prowadzącym gospodarstwa rolne, chętnym do skorzystania z instrumentów pomocy finansowej, które nie dysponują środkami na uiszczenie wkładu własnego koniecznego do skorzystania z tych instrumentów pomocy
Dochody fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 1. Darowizn, spadków, zapisów
 2. Dotacji dotacji i subwencji oraz gruntów
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4. Dochodów z majątku Fundacji

 

W związku z powyższym Zarząd Fundacji zwraca się z prośbą
o wsparcie finansowe w formie darowizny realizowanych
 celów Fundacji.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji:
Bank Zachodni WBK S.A.,

 

nr konta : 20 1090 1157 0000 0001 1642 2038